Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46 /WE – dalej RODO informujemy, że:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest

USŁUGI TRANSPORTOWE ORSZULAK KRZYSZTOF ORSZULAK
z siedzibą w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 66 NIP 8661238458 REGON : 291071750

zwany dalej USŁUGI TRANSPORTOWE ORSZULAK KRZYSZTOF ORSZULAK.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail kontakt@orszulakbeton.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na adres USŁUGI TRANSPORTOWE ORSZULAK KRZYSZTOF ORSZULAK z siedzibą w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 66.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać w celach:
1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
5. działalności marketingowej własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego celu, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenia usługi newslettera).

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:
1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

  1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
  3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
    a. zgody – do czasu jej wycofania,
    b. prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez USŁUGI TRANSPORTOWE ORSZULAK KRZYSZTOF ORSZULAK.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach wystarczy, że wyślesz do USŁUGI TRANSPORTOWE ORSZULAK KRZYSZTOF ORSZULAK na adres e-mail kontakt@orszulakbeton.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.
Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Profilowanie
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.